Medicina rada

Medicina rada

Specijalistički tim medicine rada Eurofarm Centr se  brine  zdravstveno zaštiti radnika organiziranjem prilagođenih sistematskih preventivnih pregleda uposlenika a u skladu sa dobi, spolom i uvjetima rada. Na ovaj način, ranim otkrivanjem i liječenjem bolesti, prevencijom i zdravstvenom edukacijom uposlenika, stvara se i održava sigurna i zdrava radna sredina koja omogućava optimalno fizičko i mentalno zdravlje na radu i prilagođavanje rada sposobnostima uposlenika. Na osnovu Rješenja Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo PZU „Eurofarm Centar – Poliklinika“ je ovlaštena zdavstvena ustanova koja u skladu sa zakonom obavlja:

 • Zdravstveni pregled i izdavanje ljekarskog uvjerenja / prethodni liječnički pregled / za zapošljavanje
 • Zdravstveni pregled i izdavanje ljekarskog uvjerenja za rad u inozemstvu
 • Zdravstveni pregled i izdavanje ljekarskog uvjerenja za upis u školu
 • Zdravstveni pregled i izdavanje ljekarskog uvjerenja za pohađanje diplomskog i postdiplomskog studija
 • Zdravstveni pregled i izdavanje ljekarskog uvjerenja za odobrenje privremenog i trajnog boravka u BiH i inozemstvu / za izdavanje viza za boravak
 • Zdravstveni pregled i izdavanje ljekarskog uvjerenja za otvaranje obrtničke djelatnosti
 • Zdravstveni pregled i izdavanje ljekarskog uvjerenja za vozače svih kategorija
 • Zdravstveni pregled i izdavanje ljekarskog uvjerenja za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije
 • Periodični pregled radnika koji rade na mjestima sa posebnim uvjetima rada
 • Preventivne preglede zaposelnih: sistematski i ciljani pregledi u zavisnosti od pola, starosti i uslova rada
 • Te druge zdravstvene preglede u cilju očuvanja zdravlja i liječenja bolesti a koji spadaju u domen specijaliste medicine rada.