NovostiNovi član našeg tima – dr. sc. Amina Godinjak, specijalista interne medicine

15 Jula, 2019

Dr. sc. Amina Godinjak je rođena 1982. godine u Sarajevu. Pohađala je osnovu školu u Sarajevu i Zagrebu, a gimnaziju u Melbournu, Australija. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2008. godine. Odbranila je magi­starski rad 2012. godine, a doktorsku disertaciju 2016. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Specijalistički ispit iz Interne medicine položila je 2017. godine. Dosad je objavila 15 naučnih radova te prezentirala više od 20 radova na kongresima s međunarodnim učešćem. Član je Evropskog udruženja endokrinologa i sekretar Udruženja endokrinologa i dijabetologa u BiH. Aktivni je član/predavač u “Kardiološkom edukativnom centru Sarajevo”. Koautorica je univerzitetskog udžbenika „(R)evolucija odnosa ljekar-pacijent“ (http://ljekarpacijent.com/).  Bogato i vrijedno kliničko iskustvo je stekla u toku devetogodišnjeg rada u Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu. Zaposlena je kao specijalista interne medicine u Eurofarm Centar Poliklinici u Sarajevu.