NovostiDoc. Dr. Daria Ler, učesnik u radu Evropske saradnje za nauku i tehnologiju u sklopu projekta „CliniMARK: good biomarker practice to increase the number of clinically validated biomarkers“

1 Oktobra, 2018

Rukovodilac laboratorija za Molekularnu Dijagnostiku Eurofarm Centar Laboratorija, Doc.Dr. Daria Ler je od 20-22. Septembra ove godine u Beogradu učestvovala u radu Evropske Saradnje za nauku i tehnologiju u sklopu projekta „CliniMARK: good biomarker practice to increase the number of clinically validated biomarkers“.

Docentica Ler je na ovoj konferenciji predstavljala Bosnu i Hercegovinu ispred Eurofarm Poliklinike kao član menadžerskog odbora i radne grupe koja se aktivno bavi selekcijom i analitičkom validacijom tehnika za detekciju biomarkera. Između ostalog, Dr. Daria Ler je i podpredsjednik za STSMs (short term scientific missions) istog projekta.

„Pokazalo se da hiljade cirkulirajućih proteina se koriste kao obilježje nastanka određene bolesti, odgovor na tretman ili prognoza pacijenata. Identifikacija tih malih molekula, biomarkera, ima veliki potencijal za značajno poboljšanje personalizovane medicine zasnovane na jednostavnim testovima krvi. Sa eksponencijalnim napretkom u razvoju high-throughput i sveobuhvatnih tehnika detekcije, kao što su masena spektrometrija, sekvenciranje (NGS)  i složenih imunoloških testiranja, biomarkeri pružaju veliki potencijal i obećavajući pristup za personalizovanu medicinu. Kao rezultat toga, istraživanje biomarkera dobilo je značajnu pažnju širom svijeta; tu su primjeri nedavnih inicijativa za opsežna javna i privatna financiranja, kao što su HORIZON2020 pozivi usmjereni na biomarkere (oko 110 miliona eura), zatim konkursi za mala i srednje preduzeća u 2017g. (45 miliona eura), Inicijativa predsjednika Obame za preciznost medicine (215 miliona dolara) i mnogi dr. Pored toga, regulatorni i drugi organi prepoznaju potrebu za regulisanjem i standardiziranjem razvoja biomarkera, kako je objašnjeno u nekoliko izvještaja FDA-a i  Evropske naučne fondacije, kao i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj“, navodi docentica.

Cilj ovog projekta je da se uspostavi ‘Best Biomarker Practice (BBP)’ kako bi se značajno povećao broj biomarkera sa ponovljivo dokazanom izvodljivošću. „Zbog toga će se mreža CliniMARK usredotočiti na analitičku i kliničku provjeru biomarkera za poboljšanje prijelaza biomarkera iz istraživanja u tržišnu fazu, te na razvoj novih strategija i efikasnijih smijernica. Osim toga, projekat CliniMARK će dizajnirati tehničke studije validacije i dizajnirati kliničke studije izvodljivosti za više centara širom Evrope radi povećanja broja klinički korištenih biomarkera, poboljšanja kvaliteta i reproducibilnost studija izvodljivosti kliničkih biomarkera. Kako bi se dokazala vrijednost generiranih BBP smjernica, COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) će biti izabran kao demonstracijski projekt nako čega će CliniMARK grupa prikupiti i klasificirati sve poznate COPD biomarkere i odabrati odgovarajuće testove za detekciju na nivou istraživanja“ dodaje Dr. Daria Ler.